Home

Bijlagen

Controleverklaring en accountantsverslag

De controleverklaring van onze accountant Deloitte bij de Jaarstukken 2021 kunt u vanaf begin juni vinden via deze webpagina.

Onderstaande lijst toont de onderdelen van de Jaarstukken 2021 waar de controleverklaring van Deloitte betrekking op heeft. Het gaat om het onderdeel ‘jaarrekening’ (met uitzondering van arbeidsgerelateerde lasten, subsidiestaat en lijst maatschappelijk en economisch vastgoed) en de bijlagen over WNT, SiSa en taakvelden.

De jaarrekening bestaat uit:

 • Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling;
 • De balans en de toelichting (per 31 december 2021);
 • Het overzicht van baten en lasten, met daarin:
  • Overzicht van baten en lasten over begrotingsjaar 2021.
  • Overzicht per doel.
  • Toelichting met de belangrijkste verschillen.
  • Incidentele baten en lasten.
  • Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves.
  • Overzicht per taakveld.
  • Berekening EMU-saldo.
  • Overzicht van reserves.
  • Overzicht van voorzieningen.
  • Onvoorzien.
  • Wet normering bezoldiging topfunctionarissen.
  • Restantkredieten.
  • SiSa-bijlage.

Het controleverslag vindt u hier  en het accountantsverslag vindt u hier  (beiden vanaf begin juni).

Deze pagina is gebouwd op 07/25/2022 17:45:09 met de export van 07/25/2022 17:24:53