Home

Paragrafen

Grondbeleid

Deze paragraaf Grondbeleid gaat in op het te voeren grondbeleid en de te verwachten resultaten. De inhoud van deze paragraaf is in lijn met het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV)  en bevat:

  • De visie op het grondbeleid;
  • De manier waarop het grondbeleid wordt uitgevoerd;
  • Een prognose van de resultaten van de totale grondexploitaties;
  • Een onderbouwing van de geraamde winstneming;
  • Risico’s in relatie tot het weerstandsvermogen.

Het actuele beleidskader voor het grondbeleid van de gemeente Zwolle krijgt jaarlijks een update en wordt verder ingevuld en aangescherpt, afhankelijk van de geformuleerde ruimtelijke ambities.

Deze pagina is gebouwd op 07/25/2022 17:45:09 met de export van 07/25/2022 17:24:53