Domeinen

Sociaal domein

Beschrijving programma 1 Samenleving (tekst uit Begroting 2021)

We willen dat onze inwoners zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. Inwoners die daar ondersteuning of zorg bij nodig hebben, krijgen dat zoveel mogelijk in hun dagelijkse leven. Dichtbij huis, in hun eigen vertrouwde omgeving. Voor wie dat nodig heeft, is er zwaardere en meer gespecialiseerde zorg. Om ervoor te zorgen dat de sociale basis beter aansluit bij de behoefte van de inwoner, zijn veranderingen nodig. Daarover gaat de hervormingsagenda sociaal domein. De agenda heeft zes sporen: (1) Het voorveld – een sterke sociale basis, (2) Wmo – Van beschermd wonen naar (beschermd) thuis, (3) Jeugd – Herstel van het gewone leven in het gewone leven, (4) Participatie, (5) Wonen, (6) Eén gezin, één plan.

In dit programma staat hoe we die sociale basis versterken (spoor 1). Die basis begint in de eigen omgeving van de inwoner. Daar ontmoet hij familie, vrienden en buurtgenoten. Elkaar ontmoeten verrijkt het dagelijks leven. Maar een sterk sociaal netwerk maakt het ook makkelijker om elkaar te helpen of om hulp te vragen aan mensen die je kent, zoals bij mantelzorg. We zetten in op zelfredzaamheid en stimuleren dat inwoners elkaar ontmoeten. Zo is er ruimte voor bewonersinitiatieven en geven we subsidie aan wijkcentra en wijkverenigingen. Er zijn diverse algemene voorzieningen, waarvan alle inwoners gebruik kunnen maken. Onze stad telt ook veel initiatieven. En als dat nodig is, zijn er individuele voorzieningen. Bijvoorbeeld voor de mantelzorger die het niet meer aan kan. Alle voorzieningen en initiatieven willen we beter op elkaar afstemmen. Zodat de sociale basis van onze stad nog sterker wordt.

Naast het sociale netwerk zijn ook een gezonde leefstijl en vitaliteit belangrijk. We stimuleren dat inwoners sporten en bewegen. Dat leidt tot een betere gezondheid, meer sociale contacten en meer zelfvertrouwen. Bij jongeren vergroot het de kans op betere schoolprestaties en helpt het bij de vermindering van probleemgedrag. Ook voor senioren is vitaliteit belangrijk. We bieden ze verschillende mogelijkheden om vitaal en waardig ouder te kunnen worden.

We willen dat iedereen kans heeft op goede scholing en betaald werk. We zorgen voor onderwijsvoorzieningen en ondersteuning bij het vinden van een baan. Voor sommige inwoners is de afstand tot de arbeidsmarkt te groot. We vinden het belangrijk dat zij evengoed op een andere manier kunnen meedoen. Samen met partners in de stad zorgen we dat er voor deze inwoners meer mogelijkheden komen.

Klik hier voor alle programma's en doelen

Financiën programma

Overzicht baten en lasten

De raad stelt de programmabudgetten vast. In het overzicht baten en lasten zijn de programmabudgetten met een onderverdeling naar ambities en doelen opgenomen.

Baten en lasten

Lasten

Baten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Saldo

Vastgestelde begroting

48.220.237

7.530.015

617.286

736.349

+ mutaties projecten

521.330

237.890

0

283.440

+ begrotingswijzigingen

868.505

-161.295

995.000

856.955

Begroting t/m december

49.610.072

7.606.610

1.612.286

1.876.744

- Jaarrekening

47.061.406

7.231.081

2.005.335

1.294.619

Resultaat programma Samenleving

2.548.666

-375.529

-393.049

-582.125

Saldo

1.197.963

Overzicht kredieten

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2021 voorgestelde kredieten.

Doel

Omvang krediet tot en met 2021

Gerealiseerd tot en met 2020

Bestedingen 2021

Afgesloten
2021

Restantkrediet
31 december 2021

Doel 1.1.2

1.519.085

312.474

282.886

-

923.725

Doel 1.2.3

20.667.545

7.701.116

9.688.088

-

3.278.341

Doel 1.3.1

3.000.000

-

-

-

3.000.000

Doel 1.3.3

43.685.000

15.554.000

3.742.000

-

24.389.000

Totaal

68.871.630

23.567.590

13.712.974

-

31.591.066

Deze pagina is gebouwd op 07/25/2022 17:45:09 met de export van 07/25/2022 17:24:53