Domeinen

Fysiek domein

Beschrijving programma 5. Ondernemende en levendige stad (tekst uit Begroting 2021)

Steden met een aantrekkelijke monumentale binnenstad doen het goed. Dat geldt ook voor Zwolle. Het is prachtige stad, met een rijke geschiedenis én een perspectiefvolle toekomst. Zwolle is ondernemend, levendig en heeft een gezonde en vitale economische structuur. Onze positie als economische topregio willen we behouden en versterken. We zetten een volgende stap in stedelijke groei. Daar werken we samen met andere gemeenten binnen de Regio Zwolle aan.

We zijn een sociale stad en vinden het belangrijk dat inwoners zoveel mogelijk kunnen meedoen. Werk is daarbij een belangrijke factor. Want wie een baan heeft, is zelfredzamer en gelukkiger. Om banen te creëren en te behouden zorgen we ervoor dat ondernemers de ruimte hebben om te kunnen groeien. We zorgen voor aantrekkelijke bedrijventerreinen en een goede dienstverlening aan ondernemers.

Ook binnen de regio werken we aan het vergroten van de werkgelegenheid. Dat doen we samen met het onderwijs, bedrijfsleven en andere overheden, in de Human Capital Agenda. Eén van de belangrijkste succesfactoren voor economische groei is immers de aanwezigheid van voldoende geschoolde en wendbare werknemers en werkgevers. Topinnovatiecentra spelen daarbij een belangrijke rol.

Een aantrekkelijke woon- en leefomgeving is een andere belangrijke factor. Zwolle is een bruisende stad. We zijn één van de cultuurregio’s en bieden het podium aan vele kunst- en cultuurinitiatieven.
De stad kent diverse festivals en evenementen. Ook de creatieve economie, starters en startups zorgen voor steeds meer dynamiek in de stad. Net als de beleving van het rijke Zwolse erfgoed. Dit alles maakt Zwolle aantrekkelijk voor (nieuwe) inwoners, ondernemers, studenten en toeristen.

Nieuwe verbindingen zijn kansrijk, bijvoorbeeld tussen de creatieve economie, bestaande bedrijvigheid en vrijetijdseconomie. Maar ook in het zoeken naar economische kansen in de uitdagingen rond klimaatveranderingen, energie en de overgang naar een circulaire economie.

Wel heeft de coronacrisis grote gevolgen. De evenementensector en culturele instellingen worden zeer hard getroffen. Ook voor de horeca en in iets mindere mate de detailhandel zijn de gevolgen groot. Wat het jaar 2021 gaat brengen, is op dit moment nog onbekend. Kan de evenementensector zich herstellen? En hoe ziet het winkel- en horecalandschap er straks uit? Ontwikkelingen die in het begrotingsjaar 2021 spelen en die veel vragen van het aanpassingsvermogen van alle partijen, dus ook van de gemeente.

Klik hier voor alle programma's en doelen

Financiën programma

Overzicht baten en lasten

De raad stelt de programmabudgetten vast. In het overzicht baten en lasten zijn de programmabudgetten met een onderverdeling naar ambities en doelen opgenomen.

Baten en lasten

Lasten

Baten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Saldo

Vastgestelde begroting

22.093.239

1.340.927

1.535.000

219.700

+ mutaties projecten

6.565.946

4.094.580

0

2.471.366

+ begrotingswijzigingen

348.908

-40.000

2.254.291

715.560

Begroting t/m december

29.008.093

5.395.507

3.789.291

3.406.627

- Jaarrekening

28.806.946

5.556.879

3.920.256

3.398.846

Resultaat programma Ondernemende en levendige stad

201.147

161.372

-130.965

-7.781

Saldo

223.773

Overzicht kredieten

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2021 voorgestelde kredieten.

Doel

Omvang krediet tot en met 2021

Gerealiseerd tot en met 2020

Bestedingen 2021

Afgesloten
2021

Restantkrediet
31 december 2021

Doel 5.1.1

242.340.053

200.144.521

34.314.473

194.124

8.075.183

Doel 5.1.2

1.711.983

299.457

341.474

-

1.071.052

Doel 5.2.1

35.275.293

22.207.510

3.423.757

-

9.644.026

Doel 5.3.1

2.899.306

762.701

936.100

-66.733

1.133.772

Doel 5.3.2

80.000

26.600

35.400

-

18.000

Totaal

282.306.635

223.440.789

39.051.204

127.391

19.942.033

Deze pagina is gebouwd op 07/25/2022 17:45:09 met de export van 07/25/2022 17:24:53