Home

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Algemeen:
De paragraaf kapitaalgoederen geeft inzicht in het onderhoud van onze gemeentelijke kapitaalgoederen. Kapitaalgoederen zijn investeringen die een gemeente doet en die daarna regelmatig onderhoud vergen. Voorbeelden zijn wegen, kunstwerken, riolering, gebouwen, speelvoorzieningen en groen. Het onderhouden van kapitaalgoederen is van belang voor aspecten als leefbaarheid en veiligheid.

Het algemene beleidskader voor het beheer en onderhoud van de buitenruimte is vastgelegd in de door uw Raad vastgestelde visie op het beheer van de openbare ruimte (2015).
We zijn bezig met het optimaliseren van de werkwijze voor beheer en onderhoud en bestendiger maken van de basis, door  o.a. het jaarlijks actualiseren van de beheerplannen en de MeerJarenOpgaveProgrammering (MJOP) uit te voeren.  
Het opstellen van de beheerplannen hebben we in 2019 gestart en deze actualiseren we jaarlijks, zo ook eind 2021 (beheerplan 2022). In de plannen van 2022 is mede met behulp van externe adviseurs de onderbouwing van de budgetbehoefte betrouwbaarder gemaakt, als input voor de in 2022 op te leveren nota kapitaalgoederen.  De beheerplannen maken ook inzichtelijk naast Visie op Beheer van de Openbare Ruimte (2015) aan welke landelijke wet- en regelgeving de kapitaalgoederen moeten voldoen. Op basis van de inspecties en monitoring bepalen we in hoeverre we voldoen aan de ambities van de Visie en wet- en regelgeving.
Het MJOP voeden wij met de onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van de verschillende kapitaalgoederen. We hebben initiatief genomen naar interne en externe partijen die werkzaamheden in de openbare ruimte uitvoeren, om de planning zo optimaal mogelijk te kunnen afstemmen. Dit is een continu proces.

De beschrijving uit de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen heeft veel raakvlakken met de ambities en doelen uit programma 7. Vitale Wijken.

Indeling paragraaf:
De paragraaf kapitaalgoederen geeft per onderdeel inzicht in:

  • Het beleidskader
  • De uitvoering
  • De relevante ontwikkelingen
  • De risico's
  • De financiën
Deze pagina is gebouwd op 07/25/2022 17:45:09 met de export van 07/25/2022 17:24:53