Welkom op de website van de Jaarstukken 2021 van de gemeente Zwolle.

Met de jaarstukken 2021 legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over de realisatie van de begroting 2021. De Jaarstukken 2021 bestaan uit het Jaarverslag en de Jaarrekening:

 • Het Jaarverslag bestaat uit de algemene beschouwing, de programmaverantwoordingen en de paragrafen.
 • De Jaarrekening bestaat uit:
  • het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting;
  • de balans en de toelichting;
  • de bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen;
  • een bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.

De Jaarstukken zijn een spiegel van de Begroting 2021. Op de website staan dezelfde 10 begrotingsprogramma’s. Per begrotingsprogramma staan de ambitie, het doel en de criteria uitgelegd.

De controleverklaring van onze accountant Deloitte bij de Jaarstukken 2021 kunt u vanaf begin juni vinden via www.zwolle.nl/beleidscyclus

Onderstaande lijst toont de onderdelen van de Jaarstukken 2021 waar de controleverklaring van Deloitte betrekking op heeft. Het gaat om het onderdeel ‘jaarrekening’ (met uitzondering van arbeidsgerelateerde lasten, subsidiestaat en lijst maatschappelijk en economisch vastgoed) en de bijlagen over WNT, SiSa en taakvelden.
De jaarrekening bestaat uit:

 • Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling;
 • De balans en de toelichting (per 31 december 2021);
 • Het overzicht van baten en lasten, met daarin:
  • Overzicht van baten en lasten over begrotingsjaar 2021.
  • Overzicht per doel.
  • Toelichting met de belangrijkste verschillen.
  • Incidentele baten en lasten.
  • Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves.
  • Overzicht per taakveld.
  • Berekening EMU-saldo.
  • Overzicht van reserves.
  • Overzicht van voorzieningen.
  • Onvoorzien.
  • Wet normering bezoldiging topfunctionarissen.
  • Restantkredieten.
  • SiSa-bijlage.

Heeft u vragen over de Jaarstukken 2021? Neem dan contact op met Bert Tory (B.Tory@zwolle.nl)

Publicatiedatum: 25 mei 2022

Deze pagina is gebouwd op 07/25/2022 17:45:09 met de export van 07/25/2022 17:24:53